Regulamin sklepu internetowego wiertarkaiskra.pl

Niniejszy Regulamin opracowany został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.wiertarkaiskra.pl oraz operatorem witryny jest firma Iskra Krzysztof Brzeziński (NIP: 773-100-25-89) w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Legionów 20, zwana dalej ISKRA.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która dokonuje zakupów w ramach sklepu www.wiertarkaiskra.pl.
 • Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym oznaczone jako „dostępne” w sklepie www.wiertarkaiskra.pl;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Iskra Krzysztof Brzeziński a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego www.wiertarkaiskra.pl;
 • Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym ww.wiertarkaiskra.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wiertarkaiskra.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji umożliwiającej korzystanie ze sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania zamówień droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego;
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat i są zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdej chwili za pomocą odsyłacza umieszczonego na stronie głównej; mogą też pobrać go i wydrukować.

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

2.1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach, zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.2. ISKRA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego w szczególności, gdy Klient:

 • Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niepełne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • Wykorzystał rejestrację w sklepie internetowym do innych celów niż zakup oferowanych towarów;
 • Dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, obrażających dobre obyczaje lub godzących w dobre imię ISKRA;

3. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wypełnić formularz zamówienia na stronie www.wiertarkaiskra.pl, dokonać wyboru rodzaju towaru i jego ilości, poprzez dodanie go do koszyka, a następnie po sprawdzeniu czy wybrane towary i ich ilości są zgodne z wolą Klienta kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

3.2. Klient ma prawo dokonania zamówienia także poprzez wysłanie na adres e-mail: info@wiertarkaiskra.pl listy zamawianych produktów z dokładnym oznaczeniem ich rodzaju i ilości oraz danych umożliwiających wysyłkę towaru tj. oznaczenie odbiorcy i jego adres. Przesłane w ten sposób zamówienia, zawierające niepełne lub niejasne informacje nie będą realizowane. Warunkiem realizacji zamówienia w tym przypadku jest przesłanie wiadomości e-mail oraz oświadczenia o akceptacji regulaminu www.wiertarkaiskra.pl.

3.3. Klient zobowiązany jest wybrać sposób zapłaty za zamówiony towar oraz formę jego dostawy spośród możliwości wyszczególnionych na liście. W przypadku wybrania zapłaty poprzez system PayU, wysyłka towaru nastąpi dopiero po zaksięgowaniu odpowiedniej wpłaty na koncie bankowym/po otrzymania potwierdzenia wpłaty od operatora payu.com.

3.4. Aby zamówienie mogło być zrealizowane Klient podaje pełne dane umożliwiające prawidłową wysyłkę towaru. W przypadku żądania wystawienia faktury VAT, konieczne jest również podanie w formularzu zamówienia lub drogą elektroniczną na adres e-mail info@wiertarkaiskra.pl: imienia i nazwiska (nazwy firmy), adres wraz z kodem pocztowym, NIP oraz ewentualnie adres dostawy i telefon kontaktowy.
W wiadomości przesłanej na adres e-mail info@wiertarkaiskra.pl należy podać numer zamówienia, którego dotyczy żądanie wystawienia faktury VAT. Numer zamówienia pojawia się na ostatnim etapie zamówienia po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”.

3.5. Koniecznym warunkiem dokonania zakupów w Sklepie internetowym jest akceptacja jego regulaminu.

3.6. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają 23 % podatku od towarów i usług VAT. Faktura VAT wystawiana jest na żądanie Klienta.

3.7. Po sprawdzeniu dostępności zamawianych produktów Klient otrzyma wiadomość elektroniczną będącą potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. O ewentualnym chwilowym braku towaru oraz o pierwszej możliwej dacie realizacji zamówienia, Klient poinformowany zostanie drogą elektroniczną.

4. Dostawa

4.1. Dostawa jest ograniczona tylko do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Towar przesyłany jest na adres wskazany przez Klienta, przy czym bierze on pełną odpowiedzialność za odbiór towaru przez osobę do tego upoważnioną. Wysyłka towaru odbywa się za pośrednictwem wybranej metody przez Klienta. Koszt wysyłki zostanie także wskazany w czasie dokonywania zamówienia.

4.2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych.

4.3. Klient pokrywa całkowity koszt dostawy.

4.4. Szczegółowe koszty i czas dostawy kształtują się następująco:

– 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia;

– przesyłka firmą kurierską przy płatności za pobraniem – 19,00 PLN;

– przesyłka firmą kurierską przy płatności on-line za pośrednictwem payu.pl – 15,00 PLN;

ISKRA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane czynnikami niezależnymi od niej lub obciążających Kupującego.

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Oświadczenie to należy przesłać na adres: Iskra Krzysztof Brzeziński, ul. Legionów 20, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Stosowne oświadczenie można pobrać klikając w jeden z poniższych odnośników:

5.2. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • świadczeń, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.3.  W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za nie zawartą. To co strony wzajemnie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

5.4. Zwracany towar powinien być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony w transporcie. Wszelkie koszty związane ze zwrotem pełnowartościowego towaru ponosi Klient.

6. Reklamacja

6.1. Reklamacje związane z zakupionym towarem rozpatrywane będą na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Stosowne oświadczenie można pobrać klikając w jeden z poniższych odnośników:

6.2. Klient powinien w miarę możliwości stwierdzić kompletność towaru przy odbiorze, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wady spisać wspólnie z kurierem protokół. Niedopełnienie tych czynności w żaden sposób nie wyłącza dochodzenia uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.

6.3. Klient zobowiązany jest przesłać wraz z kwestionowanym towarem dowód jego zakupu w www.wiertarkaiskra.pl.

6.4. W reklamacji Klient powinien podać imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon oraz opisać jednoznacznie dostrzeżone wady towaru.

6.5. Związane z postępowaniem reklamacyjnym koszty transportu towaru pokrywa Klient.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez ISKRA. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie. Osoba zainteresowana ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz aktualizacji a także wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Powyższe dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów, bez względu na formę złożenia zamówienia.

8.2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień, które zostały przyjęte do realizacji.

8.3. Wszelkie ewentualne spory jakie mogą wyniknąć między ISKRA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego poddane będą sądom właściwym według odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.4. Wszelkie ewentualne spory jakie mogą wyniknąć między  ISKRA, a Klientem, który nie jest konsumentem zostaną poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę ISKRA.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Iskra Krzysztof Brzeziński, ul. Legionów 20, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (info@wiertarkaiskra.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Iskra Krzysztof Brzeziński, ul. Legionów 20, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.